lunes, 9 de noviembre de 2015

Instruccions exàmens GEOGRAFIA D'ESPANYA


DOCUMENT DE TREBALL PLANTEJAT PELS ESPECIALISTES DE L´ASSIGNATURA DE GEOGRAFIA DE LES UNIVERSITATS VALENCIANES.


En el context del Reial Decret 1892/2008 del 14 de novembre de 2008 (BOE: 24-11-2008) i del Decret 102/2008, d’11 de juliol de 2008 (DOGV: 15-07-2008) i analitzades les dinàmiques, tendències i resultats de les Proves d´Accés a la Univesitat (P.A.U.) en la matèria de GEOGRAFIA dels darrers anys, els professors Especialistes volen fer les següents Observacions per tal de facilitar la tasca dels docents dels I.E.S. per a la preparació de les P.A.U. del curs acadèmic:


  1. Referents a l´Exercici:

- la primera pregunta tindrà caràcter eminentment pràctic i consistirà en l’elaboració o reelaboració d’un document gràfic o cartogràfic.
- en la segona pregunta s’interpretarà tant el document anterior com el resultat, tot i valorant-se a partir de descripcions factorials apreses al llarg del curs acadèmic.
- la tercera i quarta pregunta seran teòriques i es plantejaran d’acord amb els camps temàtics tractats en les preguntes anteriors. En elles podran buscar-se explicacions sobre les causes i/o conseqüències dels fenòmens geogràfics analitzats així com sobre les seues característiques i dinàmiques territorials. Les respostes podran recolzar-se en interpretacions de la documentació aportada o en els coneixements adquirits al llarg del desenvolupament del temari.

  1. Referents al Temari:

- cal preparar-lo; i impartir-lo totalment.
- assenyalar que en ell existiexen uns conjunts de blocs temàtics centrals: climatología, relleu i les problemes de l’aigua; demografia i sistemes urbans; espais agroindustrials i activitats del sector terciari. Espanya i la U.E.
- que d´acord amb els dos punts anteriors, és important definir, construir i seguir una bona programació de l´assignatura. Així es garantirà l'equilibri entre coneixements mínims exigibles i les possibilitats reals de temps que tenen els estudiants d´acord amb el calendari acadèmic oficial. 

 
TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTO DE TRABAJO EN GEOGRAFÍA.

- Conocimiento del manejo de escalas numéricas y gráficas.
- Elaboración de gráficas y de mapas de coropletas, diagramas y figuras, a partir de series numéricas (series estadísticas).
- Comentario de mapas:
a) mapas del relieve (isolíneas ó tintas hipsométricas).
b) mapas temáticos cualitativos: vegetación, usos del suelo,...
c) mapas del tiempo.
d) mapas de población.
e) mapas climáticos.
- Lectura e interpretación de graficas lineales, de barras verticales y horizontales, de sectores.
- Comentario y construcción de pirámides de población (gráficos de barras compuestas).
- Construcción, comentario y comparación de climogramas (criterio de Gaüssen).
- Comentario de textos relacionados con cuestiones geográficas.
- Análisis y comentario de planos urbanos (se sugieren planos a escalas entre 1:10000 y 1:25000).
- Análisis e interpretación de imágenes y de fotografía aérea a través de Internet o de distintos medios de comunicación.
- Trabajar con mapas conceptuales con el fin de consolidar la identificación y jerarquización de los conceptos insertos en el tema tratado.
- Ejercitar el paso de un código de información a otro (de series estadísticas a figuras ó mapas temáticos, por ejemplo).

No hay comentarios:

Publicar un comentario